Nursing Education Project Module 2 – Treatment of Childhood Cancer

Nursing Education Project

Module 2 – Treatment of Childhood Cancer

“Treatment of Childhood Cancer” is the second module in the Pediatric Oncology Nursing Course Project. These modules are a collaborative effort led by the SEAPHO* Nursing Committee. The learning objectives for this module are to:

  • Identify the principles of childhood cancer treatment
  • Discuss the role of chemotherapy, biotherapy, surgery, radiation therapy, and hematopoietic stem cell transplant in treating childhood cancer
  • Describe the nursing care considerations for patients receiving cancer treatment

Click here to download the module

 

“ Điều trị ung thư nhi” là bài giảng thứ 2 trong chương trình đào tạo điều dưỡng ung thư
nhi. Những bài giảng này được hoàn thành với sự hỗ trợ của nhóm điều dưỡng SEAPHO.Nội
dung bài này bao gồm:

  • • Xác định các nguyên tắc trong điều trị ung thư nhi
  • Thảo luận về vai trò của hóa trị, điều trị sinh học, phẫu thuật, xạ trị, và ghép tế bào gốc trong điều trị ung thư nhi
  • Miêu tả các lưu ý điều dưỡng trong quá trình điều trị ung thư nhi

Nhấp vào đây để tải bài giảng xuống

 

Click here to return to the Nursing Education Project page and more training modules.