Nursing Education Project Module 4 – Case Studies & Communication

Nursing Education Project

Module 4 – Case Studies & Communication

“Case Studies & Communication“ is the fourth module in the Pediatric Oncology Nursing Course project. These modules are a collaborative effort led by the SEAPHO* Nursing Committee. The learning objectives for this module are to:

  • Define case studies and how they can be used for nursing education
  • Discuss the elements of an effective case study
  • Utilize the SBAR method of communication

Click here to download the module

 

“Các ca lâm sàng và giao tiếp trong môi trường y khoa” là bài giảng thứ 2 trong chương trình đào tạo điều dưỡng ung thư nhi. Đây là chương trình được xây dựng với sự hỗ trợ của nhóm điều dưỡng SEAPHO. Mục tiêu của bài này bao gồm :

  • Lựa chọn ca lâm sàng có yếu tố thực hành cao cho đào tạo điều dưỡng
  • Trao đổi về ca lâm sàng hiệu quả
  • Sử dụng SBAR trong giao tiếp y khoa

Nhấp vào đây để tải bài giảng xuống

 

Click here to return to the Nursing Education Project page and more training modules.