Nursing Education Project Module 5 – Principles of Chemotherapy

Nursing Education Project

Module 5 – Principles of Chemotherapy

 

“Principles of Chemotherapy” is the 5th module in the Pediatric Oncology Nursing Course
project. These modules are a collaborative effort led by the SEAPHO* Nursing Committee. The
learning objectives for this module are to:

  • Define chemotherapy and how it is used to treat cancer
  • Explore how chemotherapy affects the cell cycle
  • List common classifications of chemotherapy agents
  • Examine different types of chemotherapy treatment
  • Describe the common side effects associated with chemotherapy

Click here to download the module

 

“Nguyên tắc của hóa trị” là module thứ 5 trong dự án chương trình huấn luyện Điều Dưỡng
Ung Bướu Nhi Khoa. Những module này là sự nỗ lực hợp tác do Hội đồng Điều dưỡng SEAPHO
đứng đầu . Mục tiêu học tập của module này là :

  • Định nghĩa hóa trị và hóa trị được sử dụng như thế nào để điều trị ung thư.
  • Khám phá hóa trị ảnh hưởng như thế nào đến chu kỳ tế bào.
  • Liệt kê các cách phân loại phổ biến các tác nhân hóa trị
  • Tìm hiểu các loại khác nhau của điều trị hóa trị.
  • Mô tả các tác dụng phụ thường gặp có liên quan đến hóa trị.

Nhấp vào đây để tải bài giảng xuống

 

Click here to return to the Nursing Education Project page and more training modules.