Pediatric Oncology Nursing Education Project

Pediatric Oncology Nursing Education Project PowerPoint Modules

Introduction

The SEAPHO Nursing Committee is excited to share the Pediatric Oncology Nursing Education Project.  This educational curriculum was created  for nurses in Vietnam and is available in both English and Vietnamese.  The content of these presentations provide a foundation of knowledge for new oncology nurses. The information is presented at a basic level and there are opportunities to apply the knowledge within the presentation.  Please reference your institutions policies and procedures as well as other forms of evidence-based literature. The slides may be used in a variety of settings; therefore, we give permission for presenters to either use them as they stand, or to incorporate them into their own presentations. The individual slides cannot be modified. Please acknowledge SEAPHO Nursing Committee’s Pediatric Oncology Nursing Education Project when using these slides.

SEAPHO is an organization that aims to bring the best care to children with cancers and blood disorders in Southeast Asia through providing training and longitudinal support to local healthcare providers and caregivers. We connect local stakeholders with global experts to build  locally sustainable capacity in diagnostic, supportive, and palliative care, as well as to advocate for rigorous screening of childhood cancers and blood disorders, reducing delays in diagnosis and start of treatment. We also support efforts to provide assistance and education to patients, parents, families, and communities who are affected by childhood cancers and/or blood disorders.

Pediatric Oncology Nursing Education Project

The modules below will be uploaded over the next few weeks.

Module #1: Overview of Childhood Cancer

Module #2: Treatment of Childhood Cancer

Module #3: Nursing Update of SIOP 2020 Conference (this is not available to download)

Module #4: Case Studies & Communication

Module #5: Principles of Chemotherapy

Module #6: Safe Handling & Administration of Chemotherapy

Module #7: Nursing Care of Chemotherapy-Related Side Effects

Module #8: Chemotherapy in Pediatric Oncology

Module #9: Psychosocial Care of Patients and Families

We are excited to know if you used the presentations.  Please contact Shelby Sandoval and/or Linda Abramovitz at seaphonursing@gmail.com if you want to share your experience or have any questions.

 

Giới thiệu về dự án đào tạo điều dưỡng ung thư nhi khoa – bài giảng PowerPoint

Nhóm điều dưỡng SEAPHO rất vui mừng được chia sẻ dự án đào tạo điều dưỡng ung thư nhi khoa.  Đây là chương trình đào tạo được xây dựng cho các điều dưỡng Việt Nam bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.  Nội dung của các bài giảng trong chương trình giúp cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản cho các điều dưỡng mới vào nghề. Nội dung bài giảng nằm ở mức độ cơ bản và có khả năng áp dụng thưc tiễn cao. Vui lòng tham khảo các chính sách và thủ tục chuẩn tại nơi bạn công tác cũng như các bằng chứng nghiên cứu thực tiễn khác. Các trang trong bài giảng  có thể được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau; do đó, chúng tôi cho phép các diễn giả sử dụng nội dung bài để giảng dạy cũng như kết hợp  vào các bài thuyết trình của riêng họ. Các trang trong bài giảng không thể sửa đổi. Xin vui lòng ghi chú nhóm điều dưỡng SEAPHO khi sử dụng nội dung bài giảng của chúng tôi.

SEAPHO là một tổ chức quốc tế hướng tới  sự chăm sóc tối ưu cho trẻ em mắc bệnh ung thư và rối loạn máu ở Đông Nam Á thông qua việc cung cấp đào tạo và hỗ trợ lâu dài cho các cơ quan cung cấp và chăm sóc sức khỏe địa phương.  Chúng tôi kết nối các tổ chức địa phương với các chuyên gia toàn cầu để xây dựng năng lực bền vững tại địa phương trong việc chẩn đoán, hỗ trợ và chăm sóc giảm nhẹ, cũng như công tác phát hiện chuẩn đoán sớm các bệnh ung thư và rối loạn máu ở trẻ em, giảm sự chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị.  Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ và giáo dục cho bệnh nhân, gia đình và cộng đồng, những người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư và / hoặc rối loạn máu ở trẻ em.

Dự án đào tạo điều dưỡng ung thư nhi khoa

Chuyên đề #1: Tổng quan ung thư nhi

“Các bài giảng bên dưới sẽ được tải lên trong vài tuần tới”

Chuyên đề #2: Điều trị ung thư nhi

Chuyên đề #3: Cập nhật hội nghị SIOP 2020

Chuyên đề #4: Ca lâm sàng và trao đổi trong y khoa

Chuyên đề #5: Nguyên tắc hóa trị

Chuyên đề #6: Xử lý và quản lý hóa trị an toàn

Chuyên đề #7: Chăm sóc điều dưỡng các tác dụng phụ liên quan đến hóa trị

Chuyên đề #8: Hóa trị trong Ung thư nhi khoa

Chuyên đề #9: Chăm sóc tâm lý xã hội cho bệnh nhân và gia đình

 

Chúng tôi rất vui mừng khi biết các bạn sử dụng bài giảng của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với Shelby Sandoval và/hoặc Linda Abramovitz theo seaphonursing@gmail.com nếu bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình hoặc có bất kỳ câu hỏi nào.

 

 

Linda Abramovitz, MSN, RN, CNS, BMTCN, FAAN

University of California, San Francisco

School of Nursing and Global Cancer Program (USA)

Chair, SEAPHO Nursing Committee

 

Shelby Sandoval, MSN, RN, CPHON

SEAPHO (USA)

Lead, Pediatric Oncology Nurse Education Project

 

Liz Sniderman, MSN, APRN, CPNP-AC, CPHON

St. Jude Children’s Research Hospital/St. Jude Global (USA)

 

Thi Ngoc Anh Pham, MSN, APN

KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore)

 

Kim Lien Nguyen, RN

Children’s Hospital 2, HCMC (Vietnam)